Top
Chat now
Free Consultation!
×
ONLINE 1 PROMOTION today! 35% Discount for Insurance Car and Motorcycle!!! ONLY ONLINE ORDER - not available with call centers.

Customers from Morotai Island just bought Health Insurance from General Takaful Insurance

×
United Insurance Co. of Viet Nam

1997: Công ty Bảo hiểm Liên hiệp (UIC) được thành lập và là liên doanh giữa các công ty:

Công ty bảo hiểm Cháy và Hàng Hải Yasuda (nay là Tập đoàn bảo hiểm Sompo Japan NipponKoa)

Công ty bảo hiểm Cháy và Hàng Hải Mitsui (nay là Công ty bảo hiểm Mitsui Sumitumo Insurance)

Công ty bảo hiểm Thành phố HCM (nay là Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Minh)

2004: Công ty bảo hiểm LIG (Hàn Quốc) tham gia vào liên doanh để phục vụ cho mảng khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam

2009: Sompo Japan tăng vốn đầu tư qua việc mua lại cổ phần của Mitsui Sumitomo tại UIC

2010: UIC tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng với giấy phép hoạt động mới cho phép UIC cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho mọi khách hàng tại Việt Nam

2015: UIC chuyển mình mạnh mẽ sang mảng bán lẻ với các dịch vụ có chất lượng và cạnh tranh nhất trên thị trường