Top
Chat now
Free Consultation!
×
ONLINE 1 PROMOTION today! 35% Discount for Insurance Car and Motorcycle!!! ONLY ONLINE ORDER - not available with call centers.

Customers from Morotai Island just bought Health Insurance from General Takaful Insurance

×
QBE Vietnam

Sau khi mở văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1995, QBE sau đó đã thành lập một công ty bảo hiểm liên doanh với một ngân hàng địa phương. Năm 2005, công ty đã trở thành công ty con 100% vốn nước ngoài của QBE Insurance (International) Limited.

Với trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng chi nhánh tại Hà Nội, QBE Việt Nam tập trung vào việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm kinh doanh cho khu vực doanh nghiệp cũng như cho các cá nhân. Chúng tôi làm việc với các nhà môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp và đại lý để cung cấp các sản phẩm và yêu cầu dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn, trách nhiệm, hàng hải, kỹ thuật, tài sản và bảo hiểm đặc biệt. QBE Việt Nam cũng cung cấp hỗ trợ tái bảo hiểm tiềm năng cho thị trường bảo hiểm Việt Nam cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn và tài khoản tài sản lớn.