Top
Chat now
Free Consultation!
×
ONLINE 1 PROMOTION today! 35% Discount for Insurance Car and Motorcycle!!! ONLY ONLINE ORDER - not available with call centers.

Customers from Morotai Island just bought Health Insurance from General Takaful Insurance

×
Bao Hiem Hung Vuong

Sứ mệnh

Bảo hiểm Hùng Vương mang lại "An tâm và hưng vượng" đối với khách hàng; "Thành công tài chính" đối với cổ đông, "Đãi ngộ tốt" đối với cán bộ nhân viên

Nội dung hoạt động

Kinh doanh bảo hiểm gốc

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;

Bảo hiểm xe cơ giới;

Bảo hiểm cháy, nổ;

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;

Bảo hiểm trách nhiệm chung;

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

Bảo hiểm nông nghiệp.

Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất.

Giám định tổn thất.

Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.

Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật.

Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.